Our Team

Taimur Malik
Taimur Malik
View Profile
Barrister Maleeka Bokhari
Barrister Maleeka Bokhari
View Profile
Barrister Haris Azmat
Barrister Haris Azmat
View Profile
Syed Ali Naveed Arshad
Syed Ali Naveed Arshad
View Profile
Ali Ibrahim
Ali Ibrahim
View Profile
Maheen Gul-Malik
Barrister Maryam Hayat
Aksom Kamal Zaheer
Aksom Kamal Zaheer
View Profile
M. Hamza Amjad
M. Hamza Amjad
View Profile
Maryam Zahid